Jeśli planujesz otworzyć firmę kosmetyczną i produkować kosmetyki, musisz przestrzegać wielu obowiązków, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa wytwarzanych kosmetyków, stosowanie dozwolonych składników, zapewnienie odpowiedniego oznakowania, gwarantowanie higienicznych warunków produkcji i dystrybuowania, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz podleganie nadzorowi ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Handlowej. Jeśli wprowadzasz kosmetyki do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym, musisz również odpowiadać za przestrzeganie norm oraz zmiany produktu wprowadzonego już na rynek w sposób, który może mieć wpływ na zgodność z wymogami. W przypadku, gdy jesteś importerem kosmetyków, masz takie same obowiązki jak producent. Możesz również wyznaczyć odpowiedzialną osobę, która w zastępstwie wykona obowiązki związane z wprowadzeniem kosmetyków do obrotu, ale musisz ją wyznaczyć w formie pisemnego upoważnienia.

Prawo kosmetyczne, obowiązki Osoby Odpowiedzialnej względem prawa

Jakie obowiązki ma osoba zlecająca produkcję kosmetyków producentowi kontraktowemu?

Osoba zlecająca produkcję kosmetyków producentowi kontraktowemu w UE ponosi odpowiedzialność za spełnienie wszystkich wymogów prawnych i technicznych, które dotyczą wprowadzania kosmetyków do obrotu. W szczególności, osoba taka ma obowiązek:

  1. Wyboru odpowiedniego producenta kontraktowego: osoba ta musi znaleźć producenta kontraktowego, który posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wyposażenie do produkcji kosmetyków zgodnie z wymaganiami prawnymi.
  2. Przekazania wymagań technicznych: osoba zlecająca produkcję kosmetyków musi dokładnie określić wymagania techniczne dotyczące kosmetyków, w tym składu, oznakowania, etykietowania i innych wymagań związanych z bezpieczeństwem i jakością produktu.
  3. Nadzoru nad produkcją: osoba zlecająca produkcję musi zapewnić odpowiedni nadzór nad produkcją kosmetyków, aby upewnić się, że kosmetyki są wytwarzane zgodnie z wymaganiami technicznymi i prawnymi.
  4. Weryfikacji dokumentacji: osoba ta musi weryfikować dokumentację związana z produkcją kosmetyków, w tym dokumenty techniczne i certyfikaty jakości, aby upewnić się, że są one zgodne z wymaganiami prawno-technicznymi.
  5. Odpowiedzialności za wprowadzenie kosmetyków do obrotu: osoba zlecająca produkcję ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzenie kosmetyków do obrotu, w tym za ich zgodność z wymaganiami prawnymi i technicznymi.

Osoba zlecająca produkcję kosmetyków producentowi kontraktowemu w UE ma obowiązek zapewnienia, że producent ten przestrzega wszystkich wymogów dotyczących produkcji kosmetyków, w tym przepisów dotyczących składników kosmetyków, jakości, bezpieczeństwa, oznakowania oraz prowadzenia dokumentacji. Osoba ta ponosi również odpowiedzialność za jakość produktów kosmetycznych, które wprowadza na rynek, a także za ich zgodność z wymaganiami prawnymi i normatywnymi.

Osoba zlecająca produkcję powinna również umożliwić producentowi kontraktowemu dostęp do wszystkich niezbędnych informacji dotyczących receptury, składników, specyfikacji, dokumentacji technicznej i innych wymagań, które umożliwią mu wytwarzanie kosmetyków zgodnie z wymaganiami (o ile zlecający dostarcza takie wymogi). Dodatkowo, osoba zlecająca powinna przeprowadzić ocenę ryzyka związanego z produktem, a także ocenić jakość producenta i jego zdolność do wytwarzania kosmetyków zgodnie z wymaganiami.

Podsumowując, osoba zlecająca produkcję kosmetyków producentowi kontraktowemu ma obowiązek zapewnienia, że producent ten przestrzega wymogów prawnych i normatywnych dotyczących produkcji kosmetyków oraz ponosi odpowiedzialność za jakość i zgodność produktów z wymaganiami prawnymi i normatywnymi.

Jak widać obowiązki te nie są małe. Warto więc wybrać doświadczonego partnera oraz takiego, który przeprowadzi Cię przez ten gąszcz (często po raz pierwszy) pewnie, zgodnie z obowiązującym prawem.

Dodatkowo:

  1. Założenie działalności gospodarczej: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00120
  2. Zgodnie z regulacjami Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009 r., produkty kosmetyczne muszą być zarejestrowane w bazie CPNP (zrobimy to w Twoim imieniu!) przed wprowadzeniem ich do obrotu. Osoba odpowiedzialna za produkty kosmetyczne musi zadbać o spełnienie wymagań dotyczących składu i dokumentacji, w tym raportu bezpieczeństwa, a także oznakowania produktów zgodnie z regulacją. Ponadto, osoba ta jest zobowiązana do zapewnienia zgodności produktu z wymaganiami i współpracy z ośrodkami zewnętrznymi w przypadku działań niepożądanych kosmetyków. W Polsce, zaświadczenia eksportowe dla produktów kosmetycznych wydaje Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, a producent musi wystąpić o ich wydanie w przypadku eksportu do krajów spoza Unii Europejskiej. https://www.gov.pl/web/wsse-lublin/kosmetyki-DK

Kim jest osoba odpowiedzialna w prawie kosmetycznym

Od 2019 roku obowiązuje w Polsce ustawa o produktach kosmetycznych, a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, które wymagają od przedsiębiorców spełnienia szeregu obowiązków, w tym zapewnienia bezpieczeństwa produktu, zgodności z regulacjami i wymogami, a także wytwarzania produktu zgodnie z zasadami GMP. Osoba odpowiedzialna jest gwarantem spełnienia wymagań prawa kosmetycznego, a jej niezgodności z dokumentacją produktu i raportem bezpieczeństwa mogą skutkować karą. W zależności od sytuacji, osobą odpowiedzialną jest producent, importer lub dystrybutor produktu kosmetycznego. Osobę odpowiedzialną wskazujemy podczas rejestracji w bazie CPNP.

Na etykiecie kosmetyku muszą być wskazane nazwa i adres osoby odpowiedzialnej.

USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych:

  1. osobie odpowiedzialnej – rozumie się przez to osobę odpowiedzialną, o której mowa w art. 4 rozporządzenia nr 1223/2009;

Artykuł 4 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych:

Osoba odpowiedzialna

1.   Do obrotu wprowadzane są jedynie produkty kosmetyczne, dla których na terenie Wspólnoty jest wyznaczona „osoba odpowiedzialna”, będąca osobą prawną lub fizyczną.

2.   Osoba odpowiedzialna gwarantuje spełnienie odpowiednich obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu przez każdy wprowadzany do obrotu produkt kosmetyczny.

3.   W wypadku produktu kosmetycznego wyprodukowanego we Wspólnocie, który nie podlega eksportowi i importowi do Wspólnoty, osobą odpowiedzialną jest producent mający siedzibę na terenie Wspólnoty.

Producent może wyznaczyć na osobę odpowiedzialną inną osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej.

4.   Jeżeli producent produktu kosmetycznego wyprodukowanego we Wspólnocie i niepodlegającego następnie eksportowi i importowi do Wspólnoty ma siedzibę poza terytorium Wspólnoty, wyznacza on na osobę odpowiedzialną osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej.

5.   W wypadku produktu kosmetycznego importowanego, osobą odpowiedzialną za konkretny produkt kosmetyczny wprowadzany przez niego do obrotu jest każdy importer.

Importer może wyznaczyć osobę mającą siedzibę na terenie Wspólnoty na osobę odpowiedzialną, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta osoba akceptuje w formie pisemnej.

6.   Dystrybutor jest osobą odpowiedzialną, jeżeli wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia produkt już wprowadzony na rynek w sposób mogący mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymogami.

Tłumaczenie informacji dotyczących produktu kosmetycznego wprowadzonego już na rynek nie jest uważane za zmianę tego produktu mogącą mieć wpływ na zgodność z odpowiednimi wymogami niniejszego rozporządzenia.

Podstawa prawna – główne akty prawne dotyczące kosmetyków

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczy produktów kosmetycznych i określa zasady ich wprowadzania na rynek w krajach Unii Europejskiej.

Rozporządzenie to ma na celu zapewnienie, że produkty kosmetyczne wprowadzane na rynek UE są bezpieczne dla konsumentów i zawierają tylko składniki, które są dozwolone. Określa ono procedury oceny bezpieczeństwa, wymagania dotyczące etykietowania, opakowań i reklam oraz odpowiedzialności producentów i importerów.

Zgodnie z rozporządzeniem, przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego na rynek UE, producent lub importer musi wykonać ocenę bezpieczeństwa produktu, która obejmuje ocenę składników kosmetycznych, procesu produkcji, a także przewidywanie sposobu użycia przez konsumenta.

Rozporządzenie zawiera również listę składników kosmetycznych, które są zakazane lub ograniczone w produktach kosmetycznych, a także wymagania dotyczące ich stosowania.

Wprowadzenie na rynek produktów kosmetycznych niezgodnych z wymaganiami Rozporządzenia 1223/2009 jest zabronione i podlega sankcjom.

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (2013/674/UE) ma na celu ustalenie szczegółowych wytycznych dotyczących włączenia, usunięcia i modyfikacji substancji chemicznych w załączniku I do rozporządzenia. Załącznik I zawiera listę substancji zakazanych lub ograniczonych w kosmetykach.

W dokumencie tym znajdują się wytyczne dotyczące procedury włączania, usuwania i modyfikacji substancji, w tym wymagania dotyczące dostarczenia danych dotyczących bezpieczeństwa substancji, określenie progów stężeń dla określonych substancji, jak również kryteria decydujące o zakazie lub ograniczeniu stosowania danej substancji. Decyzja wykonawcza określa również wymagania dotyczące monitorowania rynku, raportowania i przeprowadzania oceny bezpieczeństwa substancji.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określa wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi. Rozporządzenie to dotyczy produktów kosmetycznych wprowadzanych do obrotu na terenie Unii Europejskiej i ma na celu zapewnienie spójności i przejrzystości w zakresie oświadczeń stosowanych na opakowaniach i w reklamach produktów kosmetycznych.

Rozporządzenie to określa, że oświadczenia stosowane w związku z produktami kosmetycznymi muszą być uzasadnione naukowo i muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Oświadczenia te muszą mieć związek z właściwościami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi produktów kosmetycznych.

Rozporządzenie zawiera również wytyczne dotyczące konkretnych oświadczeń, takich jak oświadczenia dotyczące składników, właściwości pielęgnacyjnych, właściwości leczniczych, właściwości antybakteryjnych, przeciwzmarszczkowych, tonizujących i wygładzających.

Wprowadzenie rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013 pozwala na zapewnienie konsumentom łatwiejszego dostępu do wiarygodnych informacji na temat produktów kosmetycznych i przyczynia się do zapewnienia większego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników.

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) reguluje kwestie związane z produkcją, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem produktów kosmetycznych na terenie Polski.

Ustawa określa obowiązki podmiotów i właściwość organów w zakresie wykonywania obowiązków i zadań administracyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listo- pada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.4)).

Ustawa ta wprowadza obowiązek rejestracji produktów kosmetycznych przed wprowadzeniem ich do obrotu na terenie Polski. Rejestracja taka wymaga przedłożenia dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo i jakość produktu oraz uzasadnienia stosowanych oświadczeń.

Ustawa określa również wymagania dotyczące składników stosowanych w produktach kosmetycznych oraz zakazuje stosowania niektórych składników, takich jak substancje toksyczne lub rakotwórcze. Przepisy dotyczące składników mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników i ograniczenie ryzyka alergii i innych reakcji niepożądanych.

Ustawa wprowadza również obowiązek prowadzenia działań zapewniających bezpieczeństwo produktów kosmetycznych po ich wprowadzeniu do obrotu. W przypadku wykrycia zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkowników, organy nadzoru mogą wprowadzić nałożenie na producenta produktu kosmetycznego zakazu wprowadzenia go do obrotu lub wycofania go z rynku.

Wprowadzenie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych pozwala na zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości produktów kosmetycznych dla użytkowników na terenie Polski.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ośrodka uprawnionego do dostępu do informacji o produkcie kosmetycznym (Dz. U. poz. 417) określa zasady funkcjonowania ośrodka uprawnionego do uzyskiwania informacji o produktach kosmetycznych.

Ośrodek ten ma za zadanie prowadzenie działań związanych z oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz koordynację działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. Do zadań ośrodka należy również zbieranie i analiza informacji o niepożądanych skutkach stosowania produktów kosmetycznych.

Rozporządzenie określa również zasady wyboru i funkcjonowania ośrodka, w tym wymagania dotyczące kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług. Ośrodek musi spełniać określone wymagania w zakresie wyposażenia i infrastruktury, a jego pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Wprowadzenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ośrodka uprawnionego do dostępu do informacji o produkcie kosmetycznym pozwala na zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników produktów kosmetycznych w Polsce, poprzez skuteczną ocenę ich bezpieczeństwa oraz szybką reakcję na niepożądane skutki stosowania.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ośrodka administrującego Systemem Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych (Dz.U. poz. 350) określa zasady funkcjonowania Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych (CDS).

CDS jest narzędziem służącym do monitorowania bezpieczeństwa produktów kosmetycznych na rynku polskim. W ramach CDS gromadzone są informacje dotyczące ciężkich działań niepożądanych spowodowanych stosowaniem produktów kosmetycznych oraz wykrytych zagrożeń dla zdrowia i życia użytkowników.

Ośrodek administrujący CDS ma za zadanie zbieranie, przetwarzanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych spowodowanych stosowaniem produktów kosmetycznych oraz zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu. Ośrodek ten prowadzi również działania informacyjne i edukacyjne dotyczące CDS.

Rozporządzenie określa również zasady korzystania z CDS przez przedsiębiorców i inne podmioty, w tym obowiązek zgłaszania ciężkich działań niepożądanych oraz wykrytych zagrożeń dla zdrowia i życia użytkowników. W przypadku wykrycia zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkowników, organy nadzoru mogą wprowadzić nałożenie na producenta produktu kosmetycznego zakazu wprowadzenia go do obrotu lub wycofania go z rynku.

Wprowadzenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ośrodka administrującego Systemem Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych pozwala na zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników produktów kosmetycznych w Polsce, poprzez skuteczne monitorowanie ich bezpieczeństwa oraz szybką reakcję na niepożądane skutki stosowania.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zaświadczenia związanych z wykazem zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne (Dz. U. poz. 435) reguluje kwestię prowadzenia wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne w Polsce.

Zgodnie z rozporządzeniem, każdy zakład wytwarzający produkty kosmetyczne w Polsce musi być wpisany do wykazu prowadzonego przez właściwe wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Wpis do wykazu jest wymagany w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz ochrony zdrowia i życia użytkowników.

Rozporządzenie określa wzory wniosków oraz zaświadczeń, które są niezbędne do wpisu do wykazu. Wniosek o wpis do wykazu zakładu wytwarzającego produkty kosmetyczne powinien zawierać m.in. informacje o rodzaju działalności, adresie zakładu, produkcji kosmetyków oraz sposobie ich dystrybucji. Zaświadczenie potwierdzające wpis do wykazu jest ważne przez okres 5 lat.

Rozporządzenie wprowadza również obowiązek przedstawienia określonych dokumentów i informacji przez przedsiębiorców ubiegających się o wpis do wykazu, takie jak dokumenty potwierdzające prawidłowość prowadzenia działalności gospodarczej, dokumenty dotyczące przestrzegania wymagań w zakresie jakości produktów kosmetycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników.

Wprowadzenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zaświadczenia związanych z wykazem zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne pozwala na zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników produktów kosmetycznych w Polsce, poprzez kontrolę i monitorowanie jakości produkcji oraz wprowadzenie obowiązkowego wpisu do wykazu zakładów wytwarzających te produkty.

USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych, Rozdział 5, Kary pieniężne

Art. 26. 1. Kto wytwarza produkt kosmetyczny bez zachowania zasad dobrej praktyki produkcji, podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.

2. Tej samej karze podlega osoba odpowiedzialna, która nie zapewnia, że produkt kosmetyczny jest wytwarzany z zachowaniem zasad dobrej praktyki produkcji.

Art. 27. Kto wprowadza do obrotu produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów dotyczących oceny bezpieczeń- stwa, o której mowa w art. 10 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

Art. 28. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 6 ust. 3–5 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.

Art. 29. Kto nie spełnia wymogu dotyczącego okresu przechowywania dokumentacji produktu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 30 000 zł.

Art. 30. Kto wprowadza do obrotu produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów dotyczących dokumentacji produktu, o których mowa w art. 11 ust. 2–4 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

Art. 31. Kto wytwarza produkt kosmetyczny bez pobierania próbek i wykonywania analiz w rzetelny i odtwarzalny sposób, o których mowa w art. 12 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.

Art. 32. 1. Kto wprowadza do obrotu produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów w zakresie zgłoszeń, o których mowa w art. 13 ust. 1–4 i 7 oraz art. 16 ust. 3 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 35 000 zł.

2. Tej samej karze podlega dystrybutor, który udostępnia produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów w zakresie zgłoszeń, o których mowa w art. 13 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 1223/2009.

Art. 33. Kto wprowadza do obrotu produkt kosmetyczny z naruszeniem ograniczeń dotyczących substancji, o których mowa w art. 14, art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 17 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

Art. 34. Kto wprowadza do obrotu produkt kosmetyczny z naruszeniem zakazów w zakresie testów na zwierzętach, o których mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 30 000 zł.

Art. 35. Kto wbrew zakazom wynikającym z art. 18 ust. 1 rozporządzenia nr 1223/2009 przeprowadza testy na zwie- rzętach, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

Art. 36. 1. Kto wprowadza do obrotu lub udostępnia na rynku produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów w zakresie oznakowania, o których mowa w art. 19 ust. 1–3, 5 i 6 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 70 000 zł.

2. Tej samej karze podlega, kto wprowadza do obrotu lub udostępnia na rynku produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów określonych w art. 4.

Art. 37. Kto udostępnia na rynku produkt kosmetyczny bez spełnienia wymogów związanych z oświadczeniami o produkcie, o których mowa w art. 20 ust. 1 lub 3 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.

Art. 38. Osoba odpowiedzialna, która nie zapewnia publicznego dostępu do informacji, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.

Art. 39. Osoba odpowiedzialna lub dystrybutor, którzy nie dopełniają obowiązku informowania o ciężkim działaniu niepożądanym, o którym mowa w art. 23 ust. 1–3 rozporządzenia nr 1223/2009, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

Art. 40. Osoba odpowiedzialna, która nie przedstawi informacji żądanych na podstawie art. 24 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.

Art. 41. Kto wprowadza do obrotu lub udostępnia na rynku produkt kosmetyczny po upływie daty minimalnej trwało- ści, podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.

Art. 42. Osoba odpowiedzialna, która nie dopełnia obowiązków, o których mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.

Art. 43. 1. Kto wytwarza produkt kosmetyczny bez złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 2, albo po bezsku- tecznym upływie terminu określonego w art. 6 ust. 4, podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł.

2. Tej samej karze podlega, kto narusza obowiązek, o którym mowa w art. 6 ust. 7.

Art. 44. Kto nie dopełnia obowiązku wynikającego z art. 7 rozporządzenia nr 1223/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości do 10 000 zł.

Art. 45. Osoba odpowiedzialna, która nie dopełnia obowiązku określonego w art. 3, podlega karze pieniężnej w wy- sokości do 10 000 zł.

 

Art. 46. 1. Kary pieniężne, o których mowa w:

  1. 1)  art. 26, art. 27, art. 29–35, art. 38–40, art. 42, art. 43 i art. 45, nakłada, w drodze decyzji, właściwy państwowy powia-towy inspektor sanitarny;
  2. 2)  art. 28, art. 36, art. 37, art. 41 i art. 44, nakłada, w drodze decyzji, odpowiednio, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny albo wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.2. Wpływy z kar pieniężnych określonych w art. 26–45 stanowią dochód budżetu państwa.
Co odróżnia IOC od innych producentów kontraktowych kosmetyków?

Specjalizujemy się w produkcji kontraktowej marek premium (pielęgnacji luksusowej, kosmetykach selektywnych)
Nasze kosmetyki maja faktycznie (a nie jedynie pozornie) każdorazowo inny skład. Pod każdy kosmetyk zakupujemy inne, nowe surowce, często sprowadzamy je z daleka jako pierwsi na rynek polski czy europejski. Współpracując z nami możesz mieć pewność, że Twój kosmetyk będzie JEDYNYM takim na rynku- możliwość budowania marki na lata i swoboda kreowania ceny.
Dbamy o konkurencyjność każdego z naszych Klientów. Nigdy nie powielamy receptur oraz właśnie z tego powodu nie posiadamy żadnej swojej marki. Jesteśmy w stanie zrealizować KAŻDY pomysł (współpracujemy z wieloma jednostkami naukowymi) o ile zezwala na to prawo.
Przykład relacji ze współpracy: https://www.youtube.com/watch?v=HWGI60LmNiU

Jaki jest całkowity koszt inwestycji w produkcję kontraktową kosmetyków?

Odpowiedź zależy od tego, co rozumiemy pod pojęciem całkowitego kosztu inwestycji. Jeśli za koszt całkowity rozumiemy należność, którą będzie trzeba uiścić do IOC, koszt przedstawia się następująco:

Koszt produkcji kosmetyku – wycena zależy od składu kosmetyku, ilości zamawianego produktu, jego opakowania. Teoretycznie IOC może wyprodukować nawet jeden kosmetyk, jednak jego koszt jednostkowy będzie bardzo wysoki. W koszt produkcji kosmetyku wliczony jest bowiem koszt zakupu surowców i opakowań. Koszt „uruchomienia” pierwszej produkcji, IOC ponosi inwestując w ten sposób w Twój projekt. Te są tym tańsze jednostkowo, im większą partię w celu realizacji zlecenia jednorazowo zamawiamy. Poniżej pewnej ilości sztuk produkowanego kosmetyku, koszt produkcji jest po prostu nieopłacalny, gdyż nie daje możliwości osiągnięcia satysfakcjonującej marży Zamawiającemu. Z naszego doświadczenia wynika, iż kosmetyki opłaca się zamawiać od ilości odpowiadającej inwestycji mniej więcej 50-60 tysiącom złotych netto (około 12 tysięcy Euro) na jeden typ kosmetyku (SKU). Dokładna wycena produkcji jest przygotowywana bezpłatnie i przedstawiana przed podpisaniem umowy o współpracy. Cenę przedstawiamy dla zamawianej ilości oraz dla podwojonej i większej ilości zamówienia tak, by można było rozsądnie zbudować swój biznesplan i oszacować zyski wraz z rozwojem sprzedaży kosmetyków.

Koszt pracy działu R&D nad recepturą i przygotowania próbek laboratoryjnych kosmetyku i  – koszt ten jest bezpłatny, jednak pobieramy zaliczkę na poczet realizacji późniejszego zlecenia produkcji w wysokości 1000 PLN netto za jeden typ kosmetyku (SKU). Koszt ten jest zwracany- odliczany od wartości pierwszego zamówienia. Jeśli nie dojdzie do zamówienia, pobieramy tę kwotę jako cenę za dotychczasową pracę badawczą naszego działu R&D nad Twoim kosmetykiem. W cenę przygotowania wliczone są dwie zbiorcze poprawki według wytycznych Zamawiającego, np. – zamiana składników, zapachu, konsystencji wg. Wytycznych itp. Pracujemy tak długo, aż kosmetyk spełni Twoje oczekiwania. Przed wysyłką próbek, badamy kosmetyk w naszym laboratorium by mieć pewność, że w recepturze nie popełniono błędu technologicznego, że kosmetyk jest stabilny i poprawnie zaprojektowany.

Badania, rejestracja, Raport Bezpieczeństwa, czyli pełne dossier kosmetyku wraz z jego rejestracją – koszt jest jednorazowy i wynosi on 6000 PLN netto.
Projekt opakowania i etykietki – 1000 PLN netto. W cenie są trzy propozycje i trzy zmiany zbiorcze jednej, wybranej wersji. Możesz też zlecić stworzenie grafiki dowolnej firmie. Przekażemy wskazanemu grafikowi wszystkie niezbędne informacje (np. dotyczące wymiarów).

Reasumując – całe przedsięwzięcie to inwestycja na poziomie ok. 60 000 PLN netto.
W koszt inwestycji, w zależności od pomysłu na dystrybucję i kształt przyszłej firmy, należy doliczyć fundusze np. na: rejestrację firmy, reklamę, ubezpieczenie, sklep internetowy i inne, według uznania Przedsiębiorcy.

Może Cię zainteresować: 

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?
1.  STWÓRZ W 100% SWÓJ KOSMETYK I ZRÓB TO DOBRZE, CZYLI JAK NAJSKUTECZNIEJ I NA LATA ZBUDOWAĆ WŁASNĄ MARKĘ KOSMETYCZNĄ. KOSMETYKI PRIVATE LABEL – JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES NA LATA.
2.  10 NAJLEPSZYCH PORAD – PRODUKCJA KONTRAKTOWA KOSMETYKÓW POD MARKĄ WŁASNĄ (PRIVATE LABEL), NA ZLECENIE. TWORZENIE MARKI KOSMETYKÓW. JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES?
3.  JAK ZACZĄĆ. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ LINIĘ KOSMETYKÓW W ROKU 2023. PORADY W 5 KROKACH.
4.  WŁASNA MARKA KOSMETYKÓW LUKSUSOWYCH W ROKU 2023. JAK ZACHOWUJE SIĘ RYNEK KOSMETYKÓW SELEKTYWNYCH W DOBIE KRYZYSU I RECESJI?
5.  JAK ZDOBYĆ RYNEK WPROWADZAJĄC NOWĄ MARKĘ KOSMETYKÓW?
6.  TWORZĄC WŁASNĄ MARKĘ KOSMETYKÓW PIELĘGNACYJNYCH, ILE PRODUKTÓW NALEŻY WPROWADZIĆ NA RYNEK W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?
7.  MOJA MARKA. JAK STWORZYĆ PRAWDZIWĄ MARKĘ KOSMETYCZNĄ I DLACZEGO MUSI BYĆ ORYGINALNA?
 
JAK ZACZĄĆ?
1.  JAK ZACZĄĆ. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ LINIĘ KOSMETYKÓW W ROKU 2023. PORADY W 5 KROKACH.
2.  JAK ZACZĄĆ WSPÓŁPRACĘ Z PRODUCENTEM KONTRAKTOWYM KOSMETYKÓW?
3.   PRODUKCJA: „PRIVATE LABEL”, „OEM” A „PRODUKCJA KONTRAKTOWA”. JAKIE SĄ RÓŻNICE W PRZYPADKU ZLECENIA PRODUKCJI KOSMETYKÓW, CZYLI „DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH”.
4.  WŁASNA MARKA KOSMETYKÓW – DROGA Z DOMOWEGO LABORATORIUM NA RYNEK. JAK TO ZROBIĆ?
5.  JAK STWORZYĆ WŁASNĄ MARKĘ KOSMETYKÓW? CO NALEŻY ZROBIĆ ZANIM ZAINWESTUJESZ W SWÓJ POMYSŁ?

Jakie są koszty dodatkowe?

Poza kosztami wymienionymi w odpowiedzi na pierwsze pytanie, nie ma dodatkowych kosztów.

Jakie jest minimum produkcyjne?

Zazwyczaj minimum produkcyjne to 2000 sztuk produktu. Wyjątek od tej reguły stanowią kosmetyki bardzo drogie jednostkowo. Tych możemy wyprodukować mniej, jednak nie mniej niż 800 sztuk jednorazowo (40 kg). Zapytaj nas o minimum produkcyjne w odniesieniu do Twojego kosmetyku.
Nasze możliwości produkcyjne, czyli maksimum produkcyjne – produkujemy na tę chwilę maksymalnie 1200 sztuk kosmetyków na godzinę, co daje nam moc produkcyjną ponad 0,5 mln sztuk w skali miesiąca.

Czy jest możliwy podział płatności?

Zlecenia produkcji kontraktowej realizujemy na zasadzie 100% przedpłaty.

Czy możemy zaprojektować i wytworzyć krem w 100% naturalny?

Tak, jednak będzie to miało wpływ na termin przydatności kosmetyku. Taki krem będzie miał znacznie krótszy okres przydatności do użycia niż kosmetyki standardowe. Przydatne w dużo dłuższym okresie czasu kosmetyki ze 100% składem pochodzenia naturalnego to nie kremy, a sera, masła, balsamy i inne produkty kosmetyczne na bazie wyłącznie olejów i maseł („bez wody w składzie”).
Powyższe nie dotyczy kosmetyków o składach naturalnych w zakresie powyżej 90%, jednak nie 100%
Może Cię zainteresować: „Produkcja kosmetyków naturalnych”

Ile trwa proces produkcji kosmetyków pod marką Klienta?

To zależy głownie od Ciebie. My potrzebujemy dwa miesiące na sprowadzenie opakowań i surowców i parę dni na produkcję. Najdłuższy jest jednak etap projektowania, ponieważ nikt nie jest w stanie określić, ile on zajmie, aż to Ty poinformujesz nas, że produkt spełnia Twoje oczekiwania. Możemy oprzeć się na własnych doświadczeniach – zazwyczaj całość, od pierwszej rozmowy do dostarczenia przebadanego, zarejestrowanego, gotowego do sprzedaży produktu to okres około 4-6 miesięcy. 
Kolejne, wznawiane produkcje odbywają się już znacznie szybciej. Powyższe dotyczy tylko pierwszej produkcji kosmetyku.
TUTAJ znajdziesz szczegółowy harmonogram realizacji produkcji kontraktowej Twojego kosmetyku.

Jaki zakres odpowiedzialności i obowiązków jest po mojej stronie, a co jest po stronie IOC?

Zlecający musi być przedsiębiorcą, więc, jeśli nie posiadasz działalności gospodarczej powinieneś ją założyć, najpóźniej do czasu rozpoczęcia badań nad Twoimi kosmetykami. Rozmowy możemy jednak rozpocząć dużo wcześniej. Powinieneś zadbać o przestrzeń dla swojej działalności. Dobrze, byś wiedział, jaki model dystrybucji wybierzesz. Pomyśl o reklamie. Być może będziesz potrzebował kodów kreskowych dla swoich produktów? (Ja uzyskać kod EAN? – https://tech.wp.pl/co-to-jest-kod-ean-wyjasniamy-jak-uzyskac-kod-ean-6440399798425729a) Bezpłatnie dostarczymy Ci podstawowe opisy Twoich produktów. Pomyśl o marketingu. Jeśli będziesz chciał, byśmy pomogli Ci stworzyć więcej tekstów, jest to możliwe, ale za dodatkową opłatą. Przeważnie jednak na podstawie otrzymanych od nas dokumentów, broszur i podstawowych opisów, nasi Klienci tworzą treści marketingowe we własnym zakresie. Dobrze, byś wykupił domenę internetową dla swoich produktów i firmy oraz stworzył sklep, jeśli chcesz je sprzedawać online. To koszt mniej więcej 5 tys. PLN. IOC nie tworzy sklepów internetowych, ale możemy podpowiedzieć pewne rozwiązania.
Podsumowując – po Twojej stronie jest sprzedaż i prowadzenie własnej firmy, po naszej – dostarczenie idealnego, gotowego, zarejestrowanego i skrojonego na miarę potrzeb Twoich i Twoich klientów, kosmetyku do tej sprzedaży.
Może Cię zainteresować: „10 najlepszych porad – Produkcja kontraktowa kosmetyków pod marką własną (private label), na zlecenie. Tworzenie marki kosmetyków. Jak osiągnąć sukces?”

Czy współpracujemy z drogeriami?

I tak i nie.

IOC będąc producentem kontraktowym nie posiada żadnej własnej marki kosmetycznej, wobec czego nasza sprzedaż polega jedynie na sprzedaży bezpośrednio całej wyprodukowanej transzy do Zlecającego nam produkcję. To On jest właścicielem marki, produktów i zajmuje się ich dystrybucją. Czasami to drogerie i perfumerie zlecają nam produkcję, jednak nie my jesteśmy właścicielem wyprodukowanych na takie zlecenie marek.

Może Cię zainteresować: „KOSMETYKI SELEKTYWNE I PÓŁSELEKTYWNE w IOC”

Jaki jest czas oczekiwania na odpowiedz mailową?

Pierwszy kontakt z naszej strony odbywa się zazwyczaj w ciągu maksimum 48 godzin (dni pracujące).

Uwaga! 

Będziemy wdzięczni za dołączanie do zapytań mailowych kontaktu telefonicznego do Państwa. Żadnych z zapytań nie pozostawiamy bez odpowiedzi, jednak zdarza się, że trafiają one u Państwa do folderu „spam”. W przypadku braku telefonu do Państwa, nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy otrzymali Państwo naszą odpowiedź. Jeśli nie otrzymali Państwo odpowiedzi w ciągu paru dni, będziemy wdzięczni za kontakt telefoniczny z nami! 
Porozmawiajmy telefonicznie! (Zadzwoń +48 58 710 24 64, +48 797 461 608, +48 506 045 822 w godzinach 8-15)

Czy muszę mieć specjalne magazyn do przechowywania kosmetyków?

Kosmetyki opakowane nie tylko w opakowanie bezpośrednie (np. słoiczek), ale i kartonik jednostkowy oraz karton zbiorczy są relatywnie mało wymagając względem wymogów przechowywania. Zazwyczaj wymaga się przechowywania w temperaturze pokojowej (15-25 st. C), z dala od bezpośrednich promieni słonecznych, wilgoci i dzieci. Wymagania odnośnie przechowywania kosmetyku gotowego do sprzedaży, a taki od nas otrzymasz, znajdują się na kartoniku jednostkowym oraz opakowaniu bezpośrednim. Możesz także przed zleceniem produkcji zapytać nas, czy Twój kosmetyk będzie wymagał specjalnego przechowywania. Potrafimy odpowiedzieć na to pytanie już na etapie projektowania kosmetyku.
Sytuacja przedstawia się inaczej, jeśli wyprodukujemy dla Ciebie kosmetyk w opakowaniu zbiorczym „in bulk”, przeznaczony do dalszej konfekcji w opakowania bezpośrednie w Twojej lub innej firmie produkującej kosmetyki. W takim wypadku obowiązują wszelkie przepisy prawa dotyczące producentów kosmetyków. Te wymogi są oczywiście dużo bardziej rygorystyczne.

Czy IOC ma możliwość magazynowania gotowego kosmetyku?

IOC posiada własną fabrykę kosmetyków wraz z magazynami, jednak nie przechowuje kosmetyków po ukończonej produkcji, a dostarcza je w całości wyprodukowanej partii bezpośrednio na adres wskazany przez Kontrahenta. Odpowiednio wcześniej Zlecający jest poinformowany o zbliżającym się końcu produkcji Jego zlecenia tak, by być przygotowanym na odbiór swoich kosmetyków w określonym terminie. 

Czy pomagamy w marketingu i promocji?


Tak. W podstawowym zakresie, dzieląc się wskazówkami i wiedzą – bezpłatnie. Inne formy pomocy mogą być płatne. Powiedz nam jakiej pomocy będziesz potrzebował a poinformujemy Cię o ewentualnych kosztach i zakresie, w jakim możemy Ci pomóc. Oferujemy też szkolenia sprzedażowe dla sprzedaży B2C – kontakt bezpośredni w tej sprawie d.rutkowska-matuszak@ioc.com.pl

Czy odtworzymy każdy skład z etykiety?

Jeśli pytanie dotyczy umiejętności naszych Technologów, to tak, są Oni w stanie odtworzyć każdy skład….

Czy pomagamy w projektowaniu opakowania?

Tak. Koszt stworzenia przez nas projektu opakowania i etykietki to 1000 PLN. Możesz zlecić projekt opakowania dowolnej firmie zewnętrznej. Przekażemy, oczywiście bezpłatnie, wszystkie niezbędne dla grafika informacje.

Czy pomagamy w opracowaniu strony internetowej?


Możemy dostarczyć teksty dotyczące produktów na Twoją stronę. Bezpłatnie dostarczamy podstawowe opisy produktów. Wytworzenie dodatkowych treści jest usługa płatną, ale IOC na Twoją prośbę może takie przygotować. 

Czy przeprowadzamy badania, jeśli tak to jakie?

Wszystkie wymagane prawem UE dla produktów kosmetycznych. Więcej na temat badań:
1) https://producentkosmetykow.pl/kontraktowa-produkcja-kosmetykow-private-label-na-zlecenie/badania-kosmetykow/
2) https://producentkosmetykow.pl/kontraktowa-produkcja-kosmetykow-private-label-na-zlecenie/badania-wdrozeniowe-kosmetykow-czym-sa-i-czy-sa-konieczne-do-wprowadzenia-kosmetyku-na-rynek/ 
i wiele innych tekstów na naszej stronie. Porada – wpisz w pole wyszukiwania na naszej stronie (górna belka) wyrażenie „badania”i wyszukaj tekstów na ten temat.

Czy mamy status jednostki naukowej (potrzebne do dotacji)?

Nie posiadamy takiego statusu.
IOC, zgodnie z posiadaną certyfikacją, to: 
„PRODUCENT KOSMETYKÓW, SUPLEMENTÓW DIETY, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I MEDYCZNEGO ORAZ SUROWCÓW. WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR KOLAGENU NATICOL® W POLSCE”

Jaką certyfikację posiadacie (ISO itp.)?

Dysponujemy fachową wiedzą nie tylko w zakresie wytwórstwa, ale także aktualną i pełną wiedzą branżową i prawną. 
Pracujemy z zachowaniem standardów CSR, ISO 22716, ISO 9001, GMP, HACCP, GHP. 

Posiadamy własne laboratoria oraz własne zakłady produkcyjne, zgłoszone do odpowiednich urzędów i spełniające wymagane prawem normy.

Jesteśmy przygotowani prawnie do współpracy na rynku amerykańskim (FDA).

Czy mogą odwiedzić Waszą produkcję?

Do wejścia na teren naszego zakładu produkcyjnego, poza pracownikami IOC, uprawnione są jedynie certyfikowane jednostki zarządzania jakością oraz odpowiednie urzędy. 

Status rejestracji naszego zakładu można sprawdzić bezpośrednio w odpowiednim urzędzie sanitarnym (Gdynia).

Czy rejestrujemy kosmetyki w bazie Europejskiej (CPNP Europa)?

Tak. Kosmetyki wyprodukowane u nas rejestrujemy bezpłatnie. Opłatę pobieramy jedynie za badania.

Czy mogą zlecić samą konfekcję?

Tak, jednak tego typu zlecenia realizujemy w wolnym czasie, jeśli pozwala na to aktualne obłożenie linii produkcyjnej IOC. Prosimy o kontakt a przedstawimy aktualną sytuację.

W jakich krajach mogę dystrybuować swoje kosmetyki?

We wszystkich, jednak, jeśli masz taki zamiar, musisz nam o tym powiedzieć już na etapie tworzenia receptury (wymienić konkretne kraje) z uwagi na różnorodne przepisy prawa wskazujące na skład kosmetyku w różnych częściach świata. 

Standardowo skład kosmetyku projektujemy względem wymogów Unii Europejskiej. Przygotowywana dokumentacja spełnia więc wymogi UE. 

Dokumentacja, którą od nas otrzymasz uprawnia Cię do sprzedaży kosmetyków na terenie Unii Europejskiej. 

Dokumentację wydajemy w języku polskim. Jeśli chciałbyś otrzymać od nas dokumentację w języku angielskim, prosimy poinformuj nas o tym na etapie jej tworzenia.

Co jest potrzebne do wyceny produkcji mojego kosmetyku?

Do wstępnej, szacunkowej wyceny wystarczy jeden kontakt, np. telefoniczny.

Na to pytanie jest jednak wiele odpowiedzi. Możesz na przykład oszacować swój budżet i to od nas żądać przedstawienia najlepszej oferty, np.: 

– „Dysponuję budżetem 50 tys. PLN. Chcę sprzedawać swoje kosmetyki w moim sklepie internetowym. Zaproponujcie mi najkorzystniejsze rozwiązanie, zarówno jeśli chodzi o ilość asortymentu, jak i rodzaj.”

Możesz również zapytać o wycenę kosmetyku podobnego do innego, będącego na rynku. W takim wypadku musimy znać ilość zamawianych sztuk w jednym zamówieniu.

Wycena jest całkowicie bezpłatna i nie zobowiązuje Cię do dalszej współpracy.

Kto jest „Osobą Odpowiedzialną” w rozumieniu europejskiego prawa w przypadku zlecenia produkcji kosmetyku, czy może to być IOC?

Cytując zapisy prawne:  „Dystrybutor jest osobą odpowiedzialną, jeżeli wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub zmienia produkt już wprowadzony na rynek w sposób mogący mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymogami.

O tym, czy rolę osoby odpowiedzialnej pełni producent, importer, czy też dystrybutor, decyduje to, kto wprowadza dany kosmetyk do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

Z powyższego wynika, iż IOC nie może pełnić takiej funkcji dla Twojego kosmetyku, gdyż nie wprowadza go na rynek detaliczny, nie jest właścicielem marki ani znaków towarowych.

IOC odpowiada zaś w pełni za to, czy zaprojektowało i wytworzyło Twój kosmetyk zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

Jakie kosmetyki produkujemy i dla kogo?


Zlecający nam produkcję nie chcą byśmy informowali kogokolwiek, iż to my jesteśmy faktycznym wytwórcą ich produktów. Na rynku istnieje wiele marek kosmetycznych, które stworzyliśmy, jednak dochowując umów poufności zawartych z naszymi Kontrahentami, nie możemy o tym informować.

Od tej reguły są tylko dwa wyjątki:

1. Produkty firmy COLWAY: https://colway.pl/produkty/
2. Azjatycki Bazar: https://azjatyckibazar.com https://www.youtube.com/watch?v=HWGI60LmNiU

Z chęcią umieścimy informację o Twoim produkcie wytworzonym przez nas na naszej stronie www, zapewniając Ci dodatkową, bezpłatną promocję!

Czy posiadamy katalog opakowań kosmetyków?

W IOC nie ograniczamy się do konkretnych producentów opakowań.

Wyślij nam zdjęcie kosmetyku, który Ci się podoba, a my przedstawimy Ci wszystkie opakowania, które są podobne do wskazanego przez Ciebie, które możemy zaproponować.

Czy mogą dostarczyć swoje surowce/opakowania kosmetyczne?

Tak, o ile te spełniają wymagane prawem normy.

Czy posiadamy w ofercie gotowe produkty – kosmetyki pod moją marką dostępne natychmiast, „od ręki”?


Nie. Jesteśmy bowiem producentem kontraktowym.
Nie powielamy własnych receptur i wcześniej stosowanych rozwiązań.

Każdy zaprojektowany przez nas i wprowadzony na rynek kosmetyk jest inny i nie ma odpowiedników, zarówno pod względem składników bazowych, jak i kombinacji składników aktywnych. Stosowanie indywidualnych, niepowtarzalnych rozwiązań dla każdego z realizowanych projektów, gwarantuje ich wyjątkowość, niepowtarzalność oraz nieograniczone możliwości budowania własnej marki i biznesu (swoboda budowania marży).
Taki styl pracy definiuje także nas jako pierwszego w Polsce producenta kontraktowego, nieposiadającego własnych marek kosmetycznych, skupiającego się wyłącznie na produkcji kontraktowej. Mnogość oferowanych przez nas surowców, opakowań, technologii, ciągłe śledzenie światowego rynku kosmetycznego, szeroka wiedza prawna, bogate doświadczenie w zakresie produkcji kontraktowej (ale i marketingowe oraz sprzedażowe) i stosowanie innowacyjnych, niepowtarzalnych rozwiązań daje nam możliwość projektowania marek selektywnych (premium).

Kto jest właścicielem receptury?


W komplecie dokumentacji, bezpłatnie, otrzymasz od nas dokładny skład produktu wraz z zawartością procentową poszczególnych składników oraz skład INCI.

Jeśli chciałbyś dodatkowo otrzymać od nas szczegółową recepturę wraz z dokładną technologią wytwarzania kosmetyku wraz z przekazaniem praw własności – jest taka możliwość. Zapytaj o wycenę, gdyż taki dokument wyceniany jest indywidualnie dla każdego kosmetyku w zależności od stopnia skomplikowania technologii.

Może Cię zainteresować: 
1. Receptura i technologia wytwarzania kosmetyku, skład ilościowy, skład jakościowy (INCI) – różnice pomiędzy pojęciami.
2. „Produkcja: “Private label”, “OEM” a “produkcja kontraktowa”. Jakie są różnice w przypadku zlecenia produkcji kosmetyków, czyli “diabeł tkwi w szczegółach”.” i inne artykuły: Czytelnia IOC

Czy produkujemy kosmetyki na podstawie receptur dostarczonych przez Klienta?

Tak. Musimy jednak – przed właściwą produkcją – wykonać próbę technologiczną produkcji według podanej receptury.

Czy produkujecie również kosmetyki weterynaryjne (produkty dla zwierząt domowych i hodowlanych)?

Tak. Serdecznie zapraszamy do współpracy!