SPLIT PAYMENT A KOSMETYKI I SUPLEMENTY DIETY

Kogo dotyczy SPLIT PAYMENT?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności (MPP) to sposób dokonywania zapłaty za nabyte towary lub usługi polegający na rozdzieleniu kwoty netto oraz kwoty VAT. Wartość netto z faktury przekazywana jest na rachunek bankowy albo na rachunek SKOK sprzedawcy natomiast kwota podatku VAT wpływa na tzw. rachunek VAT.  

Od 1 listopada 2019 roku system ten stał się obligatoryjny dla niektórych transakcji. Nabywca towarów lub usług musi zastosować MPP obowiązkowo, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

  • transakcja dotyczy towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
  • kwota należności brutto wykazana na fakturze od dostawcy dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług przekracza 15 000 zł (lub jej równowartość),
  • dokonywana jest na rzecz podatnika podatku VAT. 

W załączniku nr 15 do ustawy o VAT zawarto takie towary i usługi jak: paliwa, złom, odpady, stal, wyroby stalowe, metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź), tablety, smartfony, konsole, folię stretch, usługi budowlane, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe oraz maszyny i urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria. 

W zbiorze tym nie zamieszczono towarów o symbolach PKWiU: 

  • 20.42.1 – Wyroby kosmetyczne i toaletowe, 
  • 10.89.19.0 – Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 20.59.60.0 – Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka. 

Zatem dokonując zapłaty za takie towary jak wyroby kosmetyczne, suplementy diety, czy też rybi kolagen kupujący nie jest zobligowany do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. 

Jak zapłacić zaliczkę w walucie obcej w systemie Split Payment?

Transakcja w walucie obcej nie zwalnia podatnika z obowiązku dokonania zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności. Nie jest to także przeszkodą, gdy MPP nie jest obowiązkowy, lecz kupujący dobrowolnie wybiera ten system płatności. 

W przypadku transakcji walutowych dotyczących towarów lub usług objętych obligatoryjnym MPP należy dokonać dwóch płatności, tj.:

  • kwoty odpowiadającej kwocie VAT za pomocą komunikatu przelewu na rachunek VAT w złotówkach,
  • kwoty netto w obcej walucie odrębnym przelewem.

Problemem jednak staje się ustalenie odpowiedniej kwoty VAT w złotówkach jaką należy wpłacić na odrębny rachunek.  

Informacja o zastosowaniu kursów walut dla celów podatku VAT została uregulowana w art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jego treścią w przypadku, gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są wykazane w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (w przypadku waluty innej niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro).

Z przepisów nie wynika jak należy postąpić w przypadku, gdy w momencie dokonywania płatności z zastosowaniem MPP podatnik nie zna dokładnej kwoty VAT w złotych. W omawianej sytuacji osobie dokonującej zapłaty pozostaje oszacować tę kwotę na przykład na podstawie kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonywania przelewu. Jednak w tej sytuacji nie ma pewności czy zapłacona kwota na rachunek VAT jest ustalona w odpowiedniej wysokości, ponieważ kurs jaki będzie widniał na fakturze zależy od dnia powstania obowiązku podatkowego, którym w tym wypadku będzie dzień wpłynięcia środków na konto sprzedającego. Finalnie może stać się konieczne dopłacenie brakującej kwoty VAT względem wystawionej faktury. 

W przypadku gdy dokonanie danej płatności jest obowiązkowe z zastosowaniem MPP, wskazane jest zawyżanie szacowanej kwoty VAT. Jeżeli powstanie nadwyżka ponad właściwą kwotę może wtedy zostać przez sprzedawcę zwrócona, co wykluczy ryzyko naruszenia obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem MPP. 

Źródła:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685)

https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/mechanizm-podzielonej-platnosci-mpp/

autor tekstu:

Daria Klimowicz, Specjalista ds. Księgowości w IOC

Absolwentka:
Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego
(Visited 106 times, 1 visits today)
info@ioc.com.pl + 48 58 710 24 64 ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk