Dlaczego w UE nie wolno komunikować „nie testowano na zwierzętach”?

Zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach w UE jest bardzo ważnym krokiem w kierunku zapewnienia odpowiedniego traktowania zwierząt i ochrony ich praw. Jednak wprowadzenie takiego zakazu zajęło kilka lat, a decyzja została podjęta na podstawie wielu badań naukowych i opinii ekspertów. Pierwszy zakaz wprowadzono w 2004 roku, a następnie w 2009 roku zakazano testowania składników używanych w produktach kosmetycznych.

Zakaz testowania na zwierzętach dotyczy zarówno gotowych produktów kosmetycznych, jak i składników używanych w produkcji tych produktów. Oznacza to, że produkt kosmetyczny nie może zostać wprowadzony na rynek, jeśli zawiera składnik przetestowany na zwierzętach, nawet jeśli sam produkt końcowy nie był testowany na zwierzętach.

Jednakże, istnieją wyjątki od zakazu testowania na zwierzętach. Państwo członkowskie może zwrócić się o odstępstwo od zakazu, jeśli zachodzi konieczność przeprowadzenia testów dla potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania składnika. W takim przypadku testowanie na zwierzętach jest uzasadnione i musi być przeprowadzone zgodnie z szczegółowym protokołem badawczym. Istnieją również sytuacje, w których składnik jest w powszechnym użyciu i nie może zostać zastąpiony innym składnikiem o takiej samej funkcji.

Pomimo wprowadzenia zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach, oznaczenie „nie testowane na zwierzętach” na kosmetyku jest nielegalne, ponieważ jest to już wymagane przez prawo. Podobnie, inne twierdzenia, takie jak „przyjazne dla zwierząt” czy logo oznaczające, że produkt nie był testowany na zwierzętach, również nie są dozwolone. Ogólnie rzecz biorąc, kosmetyki nie mogą zawierać twierdzeń, które są wymagane przez prawo. W związku z tym kosmetyki nie mogą zawierać twierdzeń, które są wymagane przez prawo lub są niezgodne z wymaganiami ustanowionymi w Rozporządzeniu. Niemniej jednak, władze odpowiedzialne za monitorowanie rynku są gotowe do reagowania na naruszenia.

Zapisy prawne

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określające wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0655

Czytamy w nim:

ZAŁĄCZNIK, WSPÓLNE KRYTERIA

1.   Zgodność z przepisami

1.

Nie są dozwolone oświadczenia wskazujące, że produkt otrzymał zezwolenie lub zatwierdzenie właściwego organu w Unii.

2.

Dopuszczalność oświadczenia opiera się na percepcji przeciętnego użytkownika końcowego produktu kosmetycznego – dość dobrze poinformowanego, uważnego i ostrożnego – z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturalnych i językowych na danym rynku.

3.

Nie są dozwolone oświadczenia wskazujące na określoną zaletę produktu, jeżeli zaleta ta polega jedynie na zgodności z minimalnymi wymogami prawnymi.

Dodatkowo opracowano dokument techniczny pomagający zrozumieć wytyczne rozporządzenia: Technical document on cosmetic claims

Tłumaczenie karty jest dostępne na stronie: https://www.kosmetyczni.pl/uploads/etyczna%20komunikacja/Kosmetyczni.pl_dokument_techniczny_PL_final_04.09.18.pdf

FAQ – 30 najczęściej pojawiających się do nas pytań: